• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) “BESTMOBILE.BE”, “Bestmobile.be; handelsnaam van Zoutheer e-Commerce B.V.”,
(b) “Opdrachtgever”: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Bestmobile.be
(c) “Overeenkomst”:elke overeenkomst, die tussen Bestmobile.be en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling dienaangaande, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
(d) “Producten”: het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.
(e) “Order”: elke opdracht van de Opdrachtgever.
 
2 Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat. Een aanbieding van Bestmobile.be is niet bindend en geldt slechts als uitnodiging tot het plaatsen van een order. Aan de aanbiedingen op de website, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend.
2.2 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verbindt Bestmobile BVBA niet tot het sluiten van een overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.3 Indien een vrijblijvend aanbod door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Bestmobile.be het recht dit aanbod binnen 30 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand tussen Bestmobile.be en de Opdrachtgever indien Bestmobile.be een order uitdrukkelijk, schriftelijk of per e-mail, aanvaardt of indien Bestmobile.be zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de order.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3 Prijzen en aanbiedingen
3.1 Prijzen en condities zoals vermeld op de website en in schriftelijke aanbiedingen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd en of gewijzigd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. Bestmobile.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van drukfouten.
3.2 De prijzen van toestellen wijzigen met regelmaat. De geldigheidsduur van de aanbieding staat vermeld op de openingspagina van de site.
3.3 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief 21% BTW en inclusief thuiskopieheffing, smartphones €3,50
 
4 Levertermijn
4.1 De levertermijn van de goederen is afhankelijk van het gekozen product en is indicatief en gebaseerd op omstandigheden zoals die van toepassing waren ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst;
-      Smartphone: ca. 1 tot 7 werkdagen na het plaatsten van een bestelling door de Opdrachtgever. Indien de bestelling na 15.00 uur wordt geplaatst treedt de genoemde termijn in op de eerstvolgende werkdag;
4.2 Bestmobile.be zal een levertermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden ook wordt overschreden, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele uitgevoerde betalingen binnen 14 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald.
4.3 Indien Bestmobile.be door een niet toerekenbare tekortkoming “overmacht” haar verplichtingen niet kan nakomen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt,, hebben partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bestmobile.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bestmobile.be worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst kon worden voorzien. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: problemen bij toeleveranciers van Bestmobile.be, transport en/of transmissiefaciliteiten en/of maatregelen van een overheidsinstantie. Partijen dienen elkaar zo spoedig mogelijk van een eventuele situatie van overmacht op de hoogte te brengen..
 
5 Zichttermijn
5.1 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en geldt 14 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit.
5.2 Voor zover niet anders aangegeven, heeft u na ontvangst van de bestelling gedurende 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te sturen. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Bestmobile.be terugsturen. De klant zal in dat geval zelf de kosten van de retourzending en het risico van het product tijdens het transport dragen. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Bestmobile.be binnen 14 dagen nadat de bestelling retour werd ontvangen, het betaalde bedrag van de geleverde goederen terugstorten of in overleg met de klant een gelijkwaardig product leveren.
5.3 Het hangt van de aard van het product af of de bestelling al dan niet “geopend” mag worden. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling of omruiling indien de bestelling is beschadigd of de bestelling werd geopend en/of niet in de originele verpakking wordt teruggezonden.

6 Garantie
6.1 Bestmobile.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 Op elk van de door Bestmobile.be geleverde producten geldt de fabrieksgarantietermijn en de voorwaarden die de fabriek stelt aan de uitoefening van de garantie.
6.3 De aanspraak op garantie vervalt indien anderen dan door de fabriek of leverancier aangewezen hersteller/servicedienst zonder toestemming herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd.
6.4 Bestmobile.be verzorgt op verzoek de herstelling van een door Bestmobile.be geleverd defect toestel. De Opdrachtgever dient daartoe het toestel naar Bestmobile.be, dan wel door een door Bestmobile.be aangegeven hersteller te zenden met daarbij gevoegd een kopie van de aankoopfactuur en een duidelijke omschrijving van de klacht c.q. het defect. De kosten voor het transport van het toestel naar Bestmobile.be komen voor rekening van de Opdrachtgever. De kosten voor het transport van het gerepareerde toestel komen voor rekening van Bestmobile.be.
6.5 Bestmobile.be biedt het te repareren toestel aan bij een door de fabrikant aangewezen hersteller/servicedienst. Bestmobile.be is geen partij bij de beoordeling en afhandeling van de herstelling en kan tevens geen invloed uitoefenen op de duur van de herstelling.
6.6 Bestmobile.be is gerechtigd ter herstelling aangeboden producten in bewaring te houden tot de Opdrachtgever de eventuele uit de herstelling voortvloeiende kosten die niet onder de garantie vallen, heeft voldaan aan Bestmobile.be. Bestmobile.be is gerechtigd de vordering na 3 maanden te incasseren middels verkoop van het product.
 
7 Aflevering en risico
7.1 Bestmobile.be verzorgt het (verzekerde) transport van het Product naar de Opdrachtgever.
De (af)levering en betaling van Producten geschieden onder de gebruikelijke (rembours) Condities.
7.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, een beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Bestmobile.be zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.
7.3 Het risico gaat over op het moment dat de Producten en de verpakking worden geaccepteerd op het door de Opdrachtgever opgegeven adres.
7.4 Indien het Product tijdens het transport verloren gaat, draagt Bestmobile.be zorg voor het opstarten van een onderzoek. Indien uit de uitslag van dit onderzoek blijkt dat de zending niet werd aangeboden op het door de Opdrachtgever opgegeven adres zal Bestmobile.be het Product vervangen.
 
8 Aanvaarding
8.1 Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
8.2 Bestmobile.be heeft het recht haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
8.3 Indien u producten ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u Bestmobile.be hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bestmobile.be draagt zorg voor vervanging van het geleverde en vergoedt de kosten voor het verzekerde transport.
8.4 Ongeacht of het geleverde product overeenstemt met wat besteld werd, vervalt de aanspraak op omruiling indien de bestelling werd beschadigd of geopend (zoals omschreven onder 5.3) en/of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.
 
9 Overmacht
9.1 Indien Bestmobile.be door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
9.2 Indien de overmachttoestand 30 dagen of langer duurt, hebben zowel de Opdrachtgever als Bestmobile.be het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
9.3 In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding.
9.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bestmobile.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bestmobile.be worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend problemen bij toeleveranciers van Bestmobile.be, transport en/of transmissiefaciliteiten en/of maatregelen van een overheidsinstantie.
 
10 Intellectuele eigendom
10.1 De Opdrachtgever garandeert Bestmobile.be dat met name door het openbaar of toegankelijk maken van databestanden en/of informatiedragers geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die Bestmobile.be en/of derden kunnen laten gelden krachtens de geldende auteurswet of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van of het recht van intellectueel of industrieel eigendom en de regelgeving met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart Bestmobile.be zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken die derden kunnen laten gelden.
 
11 Toepasselijk recht
11.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing sedert 20 mei 2016 
11.2 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Bestmobile.be gesloten Overeenkomsten met een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen, ontstaan uit de Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten tussen consument en Bestmobile.be, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter van de plaats van statutaire vestiging van van Bestmobile.be, behoudens indien consument als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van consument, met dien verstande dat Bestmobile.be het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke instanties.

12 Betaling en factuur.
12.1 Betalen bij Bestmobile.be is gemakkelijk en veilig. De payment provider is Buckaroo. Buckaroo is PCI DSS gecertificeerd. 
12.2 De factuur wordt met het bestelde artikel meegezonden. Bewaart u deze factuur goed, dit is uw garantiebewijs. Mocht u toch uw factuur kwijt zijn of deze zit onverhoopt niet bij de levering neem dan contact met ons op en we zullen u een kopiefactuur toesturen.
 
13 Diverse bepalingen
13.1 Bestmobile.be is middels haar moedermaatschappij gevestigd op, BERGEN OP ZOOM, Blokstallen 2B (4611 WB) en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54014832 Het btw-nummer is NL851117600B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te verzenden naar Bestmobile.be op het e-mail adres: info@bestmobile.be of naar Postbus 977, 4600 AZ te Bergen op Zoom